คณะกรรมการ
No. ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ดร.ชยันต์พิสิฐ สมานสวนกรรมการ/นายกสมาคม
นายสุบิน ลิ้มตระกูลกรรมการ/อุปนายกสมาคม คนที่ 1
นายพินิจ คงเลิศกรรมการ/อุปนายกสมาคม คนที่ 2
ดร.โรจนศักดิ แสงธศิริวิไลกรรมการ/เลขาธิการสมาคม
นายสุริยันต์ สมานสวนกรรมการ/ปฏิคม/ประชาสัมพันธ์
นายเอกชัย บุญยืนกรรมการ/เลขานุการ
นายสงกรานต์ สมานสวนกรรมการ/นายทะเบียน
นางสาวณัฐธยาน์ ทองดอนขันธ์กรรมการ/เหรัญญิก
นายทัตพล ชินวงษ์กรรมการ
นายเจษฎา มงคลไชยกรรมการ
นายวัธนะ เพชรดิษฐกรรมการ