ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
No. ชื่อ-นามสกุล
หม่อมราชวงศ์ จิราคม กิตติยากร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
No. ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
หม่อมราชวงศ์จิราคม กิตติยากรประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลอากาศเอกบัญชา สัทธาพงศ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลเอกสมโภชน์ นนทชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลอากาศตรีวันชัย จันร์ชูที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พันตำรวจเอกเฉลิม รื่นอารมณ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะที่ปรึกษา
No. ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
พลเอก เดชา ปุญญบาลประธานที่ปรึกษา
รอง ศ.ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ที่ปรึกษา
พันตำรวจเอก ขวัญชาติ ไขแสงที่ปรึกษา
พันตำรวจเอก เทอดศักดิ์ บุญโชติที่ปรึกษา
นาวาอากาศเอก สิริศักดิ์ แสงสุสวรรณที่ปรึกษา
ศ.(พิเศษ)ดร. เพียงฤทัย วรดิถีที่ปรึกษา
นาย ณกรณ์ อินทร์สุขที่ปรึกษา
นาย สหชัย ชมเพ็ญที่ปรึกษา
นาย นพรัต จิตรมโนธรรมที่ปรีกษา
นาย เกียรติศักดิ์ แสนสมุดที่ปรีกษา
นาย ชนะ คำไทรแก้วที่ปรึกษา
นาย วัลลภ ใหญ่ยิ่งรองนายกสมาคม
พ.ต.อ. สุรโชค เจษฎาเดชที่ปรึกษา
นาย อาทร ผดุงเจริญที่ปรึกษา
นายบุญธิภัศน์ เปี่ยมบุญภิมนภูมิที่ปรึกษา
นายกิตติรัตน์ คณะธรรมที่ปรึกษา
นายปราบไพรี ลุพลที่ปรึกษา
นายธนภัทร ศิริพัฒน์มงคลที่ปรึกษา
นายชนะพงษ์ พันธุ์คำที่ปรึกษา