บอกเล่าเก้าสิบปีที่ 2 ค.29/2565 นโยบายสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและสหกรณ์(ตอนที่2) EP1/1