บอกเล่าเก้าสิบปีที่ 2 ค.30/2565 นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ (ตอนที่3) EP1/1