news-details

๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ.วัดป่ามนต์มาวาส (วัดป่านางเหริญ)

สิริอายุวัฒนมงคลครบรอบปีที่ ๘๙ ในวันที ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖"หลวงปู่ภัทร"เจ้าอาวาส วัดป่ามนต์มาวาส (วัดป่านางเหริญ) หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ จังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ "พระครูธรรมธรสัมพันธ์ ถิรธัมโม" เจ้าอาวาสวัดจันทรสุข ประธานมูลนิธิมหาจุฬามณีเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ เลขาธิการกองวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย ได้เชิญพระวิปัสสนาจารย์ ผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และคฤหัสถ์นักปฏิบัติธรรม ร่วมประชุมหารือในวันการทำการ จัดงานในวันที่ ๑ - ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ.วัดมนต์มาวาส (วัดป่านางเหริญ) ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ได้รับความร่วมมือจากคณะดำเนินงานที่เข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้ ๑.นายก พล สงวนศึก นายก อบต.ต.เกษมทรัพย์ ๒๒ ม.๖ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ๒.กำนัน จำปา เครือศรี กำนัน ต.เกษมทรัพย์ ๑๓๙ ม.๗ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑-๙ นายแพทย์ ทองสุข กล่อมเกษม สารวัตร ชุน พันธ์สำโรง สารวัตร คนึง จันทนาสระน้อย พร้อมคณะทำงานในวัดมี นางเสน่ห์ เลิศสำโรง นางธิวาพร เก้ากระโทก นางบุญสม ชาญพรมราช เป็นคณะทำงานช่วยดูแลวัดมนต์มาวาส(วัดป่านางเหริญ)มาโดยตลอด จึงได้ขอเรียนเชิญศิษย์ยานุศิษย์หลวงปู่ภัทรธรรมากร วัดมนต์มาวมาส(วัดป่านางเหริญ) ทราบทั่วกัน ติดต่อสอบถามงานได้ที่ ๑.พระครู ธรรมธรสัมพันธ์ ถิรธัมโม โทร ๐๘๑-๙๑๗๐๒๒๓ ๒.พระอธิการเชิด โทร ๐๖๑-๑๑๙๘๒๕๙ ๓.พระชาติชาย ภูมิธัมโม โทร

๐๙๐-๓๖๗๔๐๑๙ ๔.นาง จำปา เครือศรี โทร ๐๖๕-๖๙๔๔๑๔๑ ๕.นาย พล สงวนศึก โทร ๐๘๑-๓๒๑๑๖๙๔ สมาคมผู้สือข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย ดร.ชยันต์พิสิฐ สมานสวน นายกสมาคมฯ หนังสือพิมพ์ ข้าแผ่นดินสยาม ท่าน ดร.พะนาทย์ ตามประทีป กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ขพดฯ นาย นพดล เมืองสนธิ์ (ต้อม สิงห์๑)ผู้อำนวยการสำนักงานหนังสือพิมพ์ ขพดฯรองนายสมาคมผู้สือข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ต้อม สิงห์๑ รายงาน ข่าว