news-details

พาณิชย์สุโขทัย ! เข้าร่วมกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)และงานมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2566

  วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชน ประจำปี 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ และเจรจาทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยว ยกระดับและส่งเสริมศักยภาพของเมืองสร้างสรรค์สุโขทัยในการเป็นผู้ริเริ่มและผู้นำด้านการส่งเสริมงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านโดยเชื่อมโยงความร่วมมือต่าง ๆ ในเมืองเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC และเมืองเครือข่ายสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ UNESCO Creative Cities  Network (UCCN)ให้มีศักยภาพด้านการแข่งขัน ทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน โดยมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.ชุมพล มุสิกานนท์    รองผู้อำนวยการองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน เครือข่ายสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ UNESCO(UCCN) เครือข่ายเมืองสมาชิกระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ผู้นำแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และผู้ประกอบการด้านผ้าทอและหัตถกรรม เข้าร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ด้วย  กิจกรรมการจัดงานดังกล่าว บริหารอำนวยการฯ โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ “ทิศทางและโอกาสการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ณ ท่าน้ำรับเสด็จ ชมการแสดงและรับประทานอาหารเย็น ณ บริเวณวัดชนะสงคราม และชมการแสดงแสง สี แสง ณ วัดสระศรี      ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และภรรยา ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการจัดงานฯลฯ  ด้วย