news-details

พาณิชย์จังหวัด ! เปิดตลาดมีเขียวสัญจร #2 @Big C สุโขทัย

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดมีเขียวสัญจร ครั้งที่ 2 ณ ลานเอนกประสงค์ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย โครงการฯ นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ(สำนักงานพาณิชย์จังหวัด) สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ภาคเอกชน (Big C)และกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ชุมชน โดยเน้นการบูรณาการใช้แนวทางสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว(BCG Model) การท่องเที่ยวสีเขียวแบบยั่งยืน (Green Tourism)เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว “เล๊าะถนนพระร่วง” เมืองบางขลัง การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเขียว ชมงานศิลปะของคุณอุเทน ลำไย ชมวิถีชีวิตเมืองโบราณเมืองบางขลังผ่านรูปแบบหุ่นฟาง โดยมีผู้ประกอบการนำสินค้าอาหารปลอดภัยและสินค้าแปรรูปเกษตรอินทรีย์มาจำหน่ายในตลาดมีเขียวสัญจรครั้งที่ 2 นี้ จำนวน 10 ราย ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี หัวหน้าชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จ.สุโขทัย ได้ขอความร่วมมือจากเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรและเกษตรอินทรีย์ในการ “ลด งด เผา เพื่อปอดของเรา”ในเขตชุมชนทุกแห่งของจังหวัดสุโขทัยด้วย เพื่อให้ดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI)ลดลงต่ำตามมาตรการของจังหวัดสุโขทัยต่อไปด้วย