news-details

พาณิชย์สุโขทัย! ร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือ

 พาณิชย์สุโขทัย! ร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2566 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางคนึง เนื่องสนธิ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วันที่ 20 เมษายน 2566 13.30 - 17.00 น. นางณัฐพร  มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้นำภาครัฐและเอกชนของ ไทย - เมียนมาร์ - ลาว ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบกิจการ 2 แห่ง ได้แก่

1) บริษัท สุวิรุฬห์ ชาไทย จำกัด ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปออแกนิกส์ ที่สามารถสร้างยอดขายและวางจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก

2) บริษัท เจียงฮายมาร์เก็ต จำกัด (ตลาดล้านเมือง) ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภค บริโภคที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดของภาคเหนือ  ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 21 เมษายน 2566 รับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร ณ ยูโธเปีย 1- 2 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดังนี้

เวลา 11. 00 น. ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย นักวิชาการอิสระ  บรรยายในหัวข้อ ทิศทางการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศอาเซียน

เวลา 13.30 น. ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน และอดีตอัคร

ราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง หัวข้อ : เศรษฐกิจจีนในยุคดิจิทัล 

เวลา 15.30 น. การเสวนา การขับเคลื่อนการค้าชายแดนภาคเหนือ “ติดอาวุธเสริมความรู้ด้านการค้าชายแดน กับประเทศเพื่อนบ้าน” โดย

(1) คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (ต๊อบ) นักธุรกิจชาวไทย ผู้ก่อตั้งบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

(2) อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

(3) คุณปณภา ดวงดาว อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. การเสวนากลุ่มย่อย (Focus Group)

(1) กลุ่มธุรกิจการค้า : อาจารย์ ชนัฐ เกิดประดับ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(2) กลุ่มธุรกิจการบริการ และการท่องเที่ยว (สปป.ลาว เมียนมาร์-จีน) : อาจารย์ สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(3) กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ : อาจารย์ ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชน จาก สปป.ลาว - เมียนมาร์ และประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย