news-details

พาณิชย์สุโขทัย ! ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม”เปิดตัวหน้าร้านออนไลน์/รับคำสั่งซื้อและสั่งจองทุเรียนหมอนพระร่วง”

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.55 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกิจกรรมในพิธี “เปิดตัวหน้าร้านออนไลน์และรับคำสั่งซื้อ/สั่งจอง” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมศรีสัชนาลัยเฮอริเทจ ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนฯมีความรู้ความเข้าใจสามารถสร้างช่องทางและบริหารจัดการทางการตลาดออนไลน์ สามารถจำหน่ายผลผลิตให้กับผูบริโภคได้โดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ทุเรียนหมอนพระร่วง” และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนเข้าร่วมในกิจกรรมฯ จัดโดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุโขทัย ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยได้นำกล่องบรรจุผลไม้กล่องละ 10 ก.ก.ที่ผลิตออกแบบโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ไปมอบให้กับผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนแปลงใหญ่ในเขตตำบลบ้านตึกที่เข้ารับการอบรมโครงการฯ ดังกล่าวด้วย